Jaarlijks worden er door de gemeente meerdere plantsoenen gerenoveerd omdat de vitaliteit is terug gelopen en zij niet meer voldoende bijdragen aan de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatievoorziening.

Renovatie plantsoenen - graafmachine

Welke plantsoenen en wanneer?

Afgelopen jaar is geïnventariseerd welke plantsoenen de komende twee jaren bij voorkeur dienen te worden gerenoveerd.
We pakken niet alle plantsoenen tegelijk maar doen een en ander in fasen, verdeeld over de periode 2014-2016 en afhankelijk van de prioriteit.

Wat kan renovatie inhouden?

  • Bestaande beplanting wordt vervangen door andere beplanting.
  • Beplanting wordt vervangen door gazon.
  • Gazons worden opgeknapt; meer geëgaliseerd
  • Overige zaken, zoals. aanbrengen drainage, vervangen of nieuw aanbrengen van bomen; aanpassen van bestrating'ophogen of juist afgraven van grond.

Communicatie en participatie

Voorafgaand aan de uitvoering van de renovatie zullen we hiervan per wijk en per project melding maken.
Daar waar de indeling en het gebruik van de plantsoenen wezenlijk veranderd zullen we bewoners direct in de buurt van het te renoveren plantsoen via een bewonersbrief op de hoogte stellen van de voorgenomen plannen. Er is in dit geval de mogelijkheid om te reageren op voorgenomen plannen.
In de andere gevallen zullen we ons beperken tot een vermelding op de website.

Voor diegenen die geen toegang hebben tot internet, zullen we op een andere manier op de hoogte stellen van de plannen.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

U kunt hiervoor terecht bij de projectleider, dhr. A.Hartkoorn; via de e-mail info@velsen.nl, o.v.v. Renovatie plantsoenen;
telefonisch via 140255 en vragen naar dhr. A. Hartkoorn.