Het tot een aantrekkelijk nieuw woongebied maken van De Hofgeest is een grote woningbouwopgave voor de gemeente Velsen. Met de bouw van 380 woningen voldoet de gemeente voor een derde aan deze opgave.

Om te starten met de concrete gebiedsontwikkeling van het project De Hofgeest heeft de gemeente Velsen 19 december 2019 een overeenkomst gesloten met BPD Ontwikkeling B.V. voor Hofgeest Oost en C.V. De Hofgeester gronden (de samenwerking van Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. en HBB) voor Hofgeest West.

Foto ondertekening Anterieure Overeenkomst Hofgeest

Waar ligt de Hofgeest?

De Hofgeest ligt aan de noordrand van de kern Velserbroek; globaal tussen de N208 en de A22. Het gebied wordt doorsneden door de Broekeroog.

Wat komt er bij de Hofgeest?

Het stedenbouwkundig plan omvat circa 380 woningen in verschillende vormen van vrijstaande woningen tot appartementen. Er worden ook sociale woningen gebouwd. De Hofgeest wordt de eerste volledig aardgasvrije wijk in Velsen.

Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost. Om de woningbouw in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het bestaande sportcomplex verplaatst. Het nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de Oostlaan en omvat 2 natuurgrasvelden,  2 hybride velden, een parkeerterrein en een clubgebouw.

De beide plandelen worden ontsloten via de Broekeroog. Ook komt er een aansluiting via het plandeel Hofgeest Oost naar ’t Spijk.  Voor fietsers en voetgangers komen er meerdere verbindingen om door te steken naar de Hofgeesterweg.

In het plan is veel aandacht voor het groen in de wijk en voor het landschap aan de randen van de wijk. Dit geldt zowel voor Hofgeest West als voor Hofgeest Oost.

Vervolg

Voordat de bouw start, moeten nog verschillende stappen genomen worden zoals het  het verder uitwerken van de onderdelen van het plan en het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Gelijktijdig met de verdere uitwerking van het plan Hofgeest wordt onderzocht of:

  • Rugbyclub 'The Smugglers' mee kan verhuizen naar het nieuwe terrein van voetbalclub 'VSV'.
  • Het huidige terrein van 'The Smugglers' gebruikt wordt voor woningbouw met extra aandacht voor jongerenwoningen.
  • Er mogelijke alternatieve ontsluitingsmogelijkheden zijn voor het parkeerterrein van de sportvelden.

 

Wonen in de Hofgeest?

Naar verwachting komen eind 2020 de eerste woningen in de verkoop. Wanneer u interesse heeft om in de Hofgeest te gaan wonen, dan verwijzen wij u graag naar de websites van de ontwikkelende partijen. Voor Hofgeest West kunt u terecht op www.hofgeestwest.nl en voor Hofgeest Oost op www.nieuwbouw-hofgeest.nl.

 

Achtergrond informatie

In 2011 stelde de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor de plantontwikkeling vast met het ontwerp-ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest. Vervolgens besloot de gemeenteraad in 2014 het gebied Grote Buitendijk voorlopig niet te ontwikkelen. Een plan voor de Hofgeest bleef mogelijk binnen de kaders van het ontwerp-ontwikkelingsplan.

Ontwikkelaars Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. namen in 2017 het initiatief om samen met de gemeente tot een stedenbouwkundig plan voor de Hofgeest te komen. Dit laatste plan kent enkele verschillen met het ontwerp-ontwikkelingsplan uit 2011. Zo is de toen beoogde bedrijvenzone ingevuld met de functie wonen en groen. Mede hierdoor biedt het plan Hofgeest ruimte aan ca. 380 woningen.