Vanaf half oktober 2018 is breed onderzoek gedaan naar hoe verschillende parken die in beheer zijn van Gemeente Velsen gebruikt worden. En of er misschien aanpassingen nodig zijn zodat iedereen, ook in de toekomst, van deze parken gebruik kan blijven maken. Belangrijk is dat de natuurlijke kwaliteit van deze parken blijft bestaan of zelfs nog verbetert. Dat is immers de reden waarom mensen naar parken toe gaan.

Parkenpraat

De parken worden veel gebruikt door hondenliefhebbers. Zij gebruiken deze parken om hier hun hond(en) uit te laten en ze zo de gelegenheid geven om actief bezig te zijn. Dit gaat meestal goed. Maar er zijn ook mensen, kinderen en volwassenen, die honden niet prettig vinden en deze liever mijden.  Dit was een belangrijk thema binnen Parkenpraat. Hoe gaan we hiermee om? Daarnaast kwamen er ook verschillende andere onderwerpen aan de orde zoals de kwaliteit van de parken, cultuurhistorie en overlast.

Over welke parken gaat het?

 1. Velserbeek (Velsen-Zuid)
 2. Hoogergeest (Velsen-Zuid/Driehuis)
 3. Schoonenberg (Velsen-Zuid/Driehuis)
 4. Park aan de Willebrordstraat (IJmuiden)
 5. Watertorenpark (IJmuiden)
 6. Burgemeester Rijkenspark (Santpoort)
 7. Spaarnberg (Santpoort)
 8. Wijkeroogpark  (Velsen-Noord)
 9. Rooswijkpark (Velsen-Noord)    

Wat is er gedaan?

Tussen 17 oktober en 4 november 2018 is er digitaal onderzoek gedaan via een enquête. Hier hebben 1900 mensen aan deelgenomen. Op basis hiervan zijn er in november en december 2018 gesprekken gevoerd met inwoners en belanghebbenden. Klik voor meer informatie over de parken op de volgende locaties.

Per park hebben aanwezigen aangegeven wat behouden moet blijven, beter kan of waar men van af wil. Dit is letterlijk in kaart gebracht. In maart en april 2019 is nogmaals met een kleinere groep bewoners gekeken naar deze opbrengst.

Lees in de notitie PDFResultaten Parkenpraat.pdf wat de gemeente met alle inbreng heeft gedaan.

Wat vonden deelnemers van Parkenpraat?

In november en december 2019 hebben wij door middel van een digitale enquête de deelnemers gevraagd om Parkenpraat te beoordelen. De enquête is door 144 mensen ingevuld. Zij geven Parkenpraat gemiddeld een 6,8. Bekijk alle PDFUitslagen van de enquête Parkenpraat.

Wat leert de gemeente zelf van Parkenpraat?

 • Parkenpraat is een nieuwe participatievorm. In tegenstelling tot andere participatietrajecten zijn we zonder specifieke vraag met inwoners in gesprek gegaan over parken. De onderwerpen liepen erg uiteen. Dat maakt de reikwijdte van Parkenpraat groot en komt de kwaliteit en snelheid van maatregelen in het park niet altijd ten goede. Dit kan onvrede en onbegrip opwekken.
 • De negen parken in Parkenpraat verschillen in veel opzichten van elkaar. Bijvoorbeeld qua grootte en qua gebruiksmogelijkheden. Kleine parken dreigen minder snel aandacht te krijgen, omdat de focus meer ligt op de grotere parken die meer worden bezocht.

Voor participatiebijeenkomsten in de toekomst nemen we de volgende aandachtspunten mee:

 • Maak het doel zo concreet en specifiek mogelijk.
 • Schep daarmee de juiste verwachtingen.
 • Zorg voor een acceptabele reikwijdte, negen parken is erg veel.
 • Geef deelnemers een niet al te uitgebreide opdracht.
 • Beperk het aantal vervolgbijeenkomsten en plan ze kort op elkaar.

Regels voor honden

Tijdens Parkenpraat waren de regels voor honden een veelbesproken onderwerp. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in aanwijzingsbesluiten voor losloopplaatsen en speelplekken (waar honden verboden zijn).

Onder andere op basis van de inbreng uit Parkenpraat, heeft het college de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de APV en aanwijzingsbesluiten:

 1. Losloopplekken worden niet gewijzigd als daarvoor vanuit inwoners geen of nauwelijks aanleiding is.
 2. Nieuwe losloopplekken worden niet toegevoegd als daarvoor vanuit inwoners geen of nauwelijks aanleiding is.
 3. Waar veel discussie is onder bewoners over loslopen/ spelen/ hondenpoepoverlast, wordt in samenspraak met bewoners bepaald of en hoe de plek gewijzigd moet worden.
 4. Hondenbezitters worden gestimuleerd om op te ruimen door hondenpoepzakjes aan te bieden in de openbare ruimte. Speelplekborden worden niet geplaatst om hondenpoepoverlast tegen te gaan.
 5. Plekken waar nu speelplekborden staan, maar die nog niet zijn geformaliseerd, worden door het college aangewezen als speelplek. Daardoor worden het officiële speelplekken.
 6. Ten behoeve van de gezondheid van mens en dier en ter bevordering van een schone leefomgeving moet hondenpoep overal opgeruimd worden, ook op losloopplekken. Aan de raad wordt voorgesteld om dit op te nemen in de APV.
 7. De hondenbelasting komt zoveel mogelijk ten goede aan de hond en zijn baas.
 8. De inzet van toezicht en handhaving op de bestrijding van hondenoverlast blijft gewoon bestaan. In 2020 komen er meer handhavers en zal er dus in verhouding ook meer toezicht en handhaving plaatsvinden op hondenoverlast.
 9. Totdat duidelijk is hoe en waar honden zijn toegestaan in de Natura2000 (N2000)-gebieden, wordt geen beleid gemaakt voor de regulering van hondenuitlaatservices.
 10. In lijn met het Groenstructuurplan wordt in de N2000-gebieden een balans gezocht tussen recreatieve en ‘luwe zones’. In de recreatieve zones wordt loslopen - waar mogelijk - geformaliseerd. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de provincie die toestemming moet geven. In de luwe zones staat de natuur voorop en zijn honden aangelijnd of verboden. Een voorstel voor deze zones werkt de gemeente dit jaar uit.

Het college heeft een aanwijzingsbesluit voor honden vastgesteld voor vier parken in Velsen. In Velserbeek wordt de hondenlosloopplek direct links naast de kinderboerderij opgeheven. Honden mogen daar alleen aangelijnd komen. In Sportpark Rooswijk wordt het gebied tussen en direct om de sportvelden heen verboden gebied voor honden. In het Watertorenpark verplaatst de losloopplaats naar het noordelijk deel van het park. In het Burgemeester Rijkenspark moeten honden ten noorden en ten westen van Restaurant Boschbeek aan de lijn. Het besluit is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

De volgende plattegronden horen bij het besluit:

PDFHonden verboden Sportpark Rooswijk.pdf

PDFHondenlosloopplaats Park Velserbeek.pdf

PDFHondenlosloopplaats Watertorenpark.pdf

PDFHonden Burgermeester Rijkenspark.pdf

 

Heeft u vragen over het onderzoek?

Mail deze dan naar parkenpraat@velsen.nl