Het voormalige Missiehuis is eind 2017 per openbare inschrijving verkocht aan een nieuwe eigenaar; Missiehuis Driehuis B.V. De eigenaar is van plan om hier voornamelijk woningbouw te realiseren. Omdat de kapel moeilijk geschikt te maken is voor woningbouw komt hier mogelijk een andere functie.

Wat te doen voordat het zover is?

In het huidige bestemmingsplan is het gebied bestemd als 'maatschappelijk' en deels 'groen'. Om woningbouw te realiseren is het nodig het bestemmingsplan te wijzigingen naar de bestemming 'wonen'. De eerste stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is het opstellen van een startdocument.

Startdocument

De gemeente maakt een startdocument als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar zij haar medewerking aan wil verlenen. In het document worden de ruimtelijke kaders voor herontwikkeling van een locatie opgenomen. Deze ruimtelijke kaders zijn veelal afkomstig uit bestaand gemeentelijk beleid zoals o.a. de Woonvisie 2025, de nota Parkeernormenbeleid 2015 en het Groenbeleidsplan 2009).

Inspraak

De inspraakperiode is gesloten. Er zijn 70 reacties binnengekomen.

Hoe nu verder?

Het definitieve startdocument en het bijbehorende participatiedocument zijn aan de gemeenteraad aangeboden. Op 27 februari 2020 heeft zij het participatiedocument vastgesteld. Dit betekent dat er wordt gestart met de bestemmingsplanwijziging.