Het voormalige Missiehuis is eind 2017 per openbare inschrijving verkocht aan een nieuwe eigenaar; Missiehuis Driehuis B.V. De eigenaar is van plan om hier voornamelijk woningbouw te realiseren. Omdat de kapel moeilijk geschikt te maken is voor woningbouw komt hier mogelijk een andere functie.

Wat te doen voordat het zover is?

In het huidige bestemmingsplan is het gebied maatschappelijk en deels groen bestemd. Om woningbouw te realiseren is het nodig het bestemmingsplan te wijzigingen naar de bestemming wonen. De eerste stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is het opstellen van een zogenaamd startdocument.

Startdocument

De gemeente maakt een startdocument als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar zij haar medewerking aan wil verlenen. In het document worden de ruimtelijke kaders voor herontwikkeling van een locatie opgenomen. Deze ruimtelijke kaders zijn veelal afkomstig uit bestaand gemeentelijk beleid (o.a. de Woonvisie 2025, de nota Parkeernormenbeleid 2015 en het Groenbeleidsplan 2009).Het college van B&W heeft op 20 november 2018 besloten om het startdocument voor de locatie Missiehuis vrij te geven voor participatie.

Uw reactie op het startdocument

Mocht u willen reageren op het startdocument, dan kunt u mailen naar: info@velsen.nl onder vermelding van reactie startnotitie locatie Missiehuis. Het startdocument ligt van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u het document via onderstaande link downloaden. Op 19 december 2018 vindt er op locatie een informatiebijeenkomst plaats waar u toelichting kunt krijgen op het startdocument.

Hoe nu verder?

De reacties op het startdocument verwerken wij in een participatiedocument. Deze participatiereacties kunnen aanleiding geven om het startdocument aan te passen. Vervolgens worden beide documenten medio 2e kwartaal 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 19 december wordt er een informatiebijeenkomst over het Missiehuis georganiseerd.