Het voormalige Missiehuis is eind 2017 per openbare inschrijving verkocht aan een nieuwe eigenaar; Missiehuis Driehuis B.V. De eigenaar is van plan om hier voornamelijk woningbouw te realiseren. Omdat de kapel moeilijk geschikt te maken is voor woningbouw komt hier mogelijk een andere functie.

Wat te doen voordat het zover is?

In het huidige bestemmingsplan is het gebied maatschappelijk en deels groen bestemd. Om woningbouw te realiseren is het nodig het bestemmingsplan te wijzigingen naar de bestemming wonen. De eerste stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is het opstellen van een zogenaamd startdocument.

Startdocument

De gemeente maakt een startdocument als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar zij haar medewerking aan wil verlenen. In het document worden de ruimtelijke kaders voor herontwikkeling van een locatie opgenomen. Deze ruimtelijke kaders zijn veelal afkomstig uit bestaand gemeentelijk beleid (o.a. de Woonvisie 2025, de nota Parkeernormenbeleid 2015 en het Groenbeleidsplan 2009). Het college van B&W heeft op 20 november 2018 besloten om het startdocument voor de locatie Missiehuis vrij te geven voor participatie.

Inspraak

De inspraakperiode is gesloten. Er zijn 70 reacties binnengekomen.

Hoe nu verder?

De reacties op het startdocument verwerken wij in een participatiedocument. Deze participatiereacties kunnen aanleiding geven om het startdocument aan te passen. Vervolgens worden beide documenten 1e kwartaal 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.