Aan de Bloemendaalsestraatweg 4a (Santpoort-Zuid) bevindt zich agrarisch bedrijf Sinneveld. Dit bedrijf wordt verplaatst naar een locatie tussen het spoor en de N208. Hiermee wordt het mogelijk om op de 'oude' locatie aan de Litslaan woningen te realiseren. In het bestemmingsplan De Leck en De Bergen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaronder woningbouw mag worden gerealiseerd.  U kunt het plan raadplegen via: ruimtelijkeplannen.nl.

Wat te doen voordat er gebouwd kan worden?

Initiatiefnemer Wilma Bouw is van plan om aan de Litslaan woningen te bouwen. Voordat er gebouwd kan worden moet de bestemming van de grond worden gewijzigd naar Wonen. Hiervoor stelt de gemeente een wijzigingsplan op. In dit plan, dat gelijk is aan een bestemmingsplan, worden de bouwmogelijkheden verder vastgelegd. Ook maakt de onderbouwing waarom woningbouw op deze plek een goed idee is, onderdeel uit van het wijzigingsplan. Denk hierbij onder andere aan onderzoek op het gebied van stikstof, bodemkwaliteit en verkeer en vervoer.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om te reageren op het wijzigingsplan. In het eerste kwartaal 2021 verwacht het college van B&W dat zij het wijzigingsplan vrijgeeft voor inspraak. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om een schriftelijke reactie in te dienen. Aan de hand van de reacties kijkt de gemeente kritisch naar het wijzigingsplan. Het kan zijn dat de reacties aanleiding geven om het plan op bepaalde punten aan te passen. Mocht dit het geval zijn dan wordt het aangepaste wijzigingsplan ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd.

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Daan Hendriks via: dhendriks@velsen.nl of bel: 06-40573859.

Plattegrond woningen Litslaan in Santpoort-Zuid