Besluit

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de locatie Hofgeest. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit  voornemen naar voren te brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.

Aanleiding bestemmingplan Hofgeest

Het bestemmingsplan Hofgeest heeft betrekking op het gebied De Hofgeest aan de noordrand van Velserbroek. Het plan maakt de ontwikkeling van 380 woningen mogelijk.

Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost (VSV). Om de woningbouw in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het bestaande sportcomplex van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal naar dit nieuwe sportcomplex verhuizen.

Ligging plangebied Hofgeest

Het plangebied ligt ten noorden van Velserbroek, ingeklemd tussen de snelwegen A208 en A22 (nabij aansluiting A9). Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden. Het deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op onderstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van de het Hillegrondswegje en wordt verder begrensd door de Broekeroog, de Hofgeesterweg en het terrein van Ranzijn Huis & Dier. Het deelgebied Hofgeest VSV (nummer 2) bestaat uit het sportcomplex van VSV en wordt begrensd door het Hillegrondswegje, de Broekeroog en de Hofgeesterweg. Het derde deelgebied betreft de locatie waar het nieuwe sportcomplex is voorzien. Deze gronden liggen ten noordoosten van het tenniscomplex van LTC Hofgeest, ingeklemd tussen de Oostlaan en de A22. Ten behoeve van een logische begrenzing van het plangebied zijn de gronden die zijn gelegen tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in dit bestemmingsplan.

Luchtfoto met afbakening van het gebied Hofgeest

Plan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest (idn: NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-V001) ligt met ingang van 3 juli 2020 gedurende acht weken voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Inspreken voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan.

Inspreken kan op 2 manieren:

  1. Een brief te richten aan:
    College van burgemeester en wethouders
    Postbus 465
    1970 AL IJmui­den
  2. Een e-mail sturen naar ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Hofgeest. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Downloads