Waar ligt de Hofgeest?

De Hofgeest ligt aan de noordrand van de kern Velserbroek; globaal tussen de N208 en de A22. Het gebied wordt doorsneden door de Broekeroog.

Wat zijn de plannen voor de Hofgeest?

Het tot een aantrekkelijk nieuw woongebied maken van de Hofgeest is een grote woningbouwopgave van de gemeente Velsen. Samen met ontwikkelaars Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. (Hofgeest West) en BPD Ontwikkelingen B.V.(Hofgeest Oost, eerder benoemd als Hofgeest VSV) heeft de gemeente een stedenbouwkundig plan gemaakt en is de haalbaarheid onderzocht.

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Velsen het stedenbouwkundig plan Hofgeest vastgesteld.

Wat komt er bij de Hofgeest?

Het stedenbouwkundig plan omvat circa 380 woningen in verschillende vormen van vrijstaande woningen tot appartementen. Er worden ook sociale woningen gebouwd.

Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost. Om de woningbouw in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het bestaande sportcomplex verplaatst. Het nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de Oostlaan en omvat 2 natuurgrasvelden,  2 hybride velden, een parkeerterrein en een clubgebouw.

De beide plandelen worden ontsloten via de Broekeroog. Ook komt er een aansluiting via het plandeel Hofgeest Oost naar ’t Spijk.  Voor fietsers en voetgangers komen er meerdere verbindingen om door te steken naar de Hofgeesterweg.

In het plan is veel aandacht voor het groen in de wijk en voor het landschap aan de randen van de wijk. Dit geldt zowel voor Hofgeest West als voor Hofgeest Oost.

Vervolg

Voordat de bouw start, moeten nog verschillende stappen genomen worden zoals het sluiten van een overeenkomst met ontwikkelaars, het verder uitwerken van de onderdelen van het plan en het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Gelijktijdig met de verdere uitwerking van het plan Hofgeest wordt onderzocht of:

  • Rugbyclub 'The Smugglers' mee kan verhuizen naar het nieuwe terrein van voetbalclub 'VSV'.
  • Het huidige terrein van 'The Smugglers' gebruikt wordt voor woningbouw met extra aandacht voor jongerenwoningen.
  • Er mogelijke alternatieve ontsluitingsmogelijkheden zijn voor het parkeerterrein van de sportvelden.

Naar verwachting wordt in 2020/2021 gestart met de bouw van de nieuwe wijk. U kunt zich aanmelden als geïnteresseerde voor het nieuwbouwproject Hofgeest in Velserbroek via de link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIR595k9Ay3gcqXk5kGOaFZcXvgD7Hl5B3VbnSWNVo2Ww9bQ/viewform .

 

Achtergrond informatie

In 2011 stelde de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor de plantontwikkeling vast met het ontwerp-ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest. Vervolgens besloot de gemeenteraad in 2014 het gebied Grote Buitendijk voorlopig niet te ontwikkelen. Een plan voor de Hofgeest bleef mogelijk binnen de kaders van het ontwerp-ontwikkelingsplan.

Ontwikkelaars Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. namen in 2017 het initiatief om samen met de gemeente tot een stedenbouwkundig plan voor de Hofgeest te komen. Dit laatste plan kent enkele verschillen met het ontwerp-ontwikkelingsplan uit 2011. Zo is de toen beoogde bedrijvenzone ingevuld met de functie wonen en groen. Mede hierdoor biedt het plan Hofgeest ruimte aan ca. 380 woningen.