De leegstaande Laurentiuskerk wordt gesloopt om plaats te maken voor 8 eengezinswoningen in de vorm van een hofje. Voor een deel bestaan de woningen uit één bouwlaag en voor een deel uit twee of drie bouwlagen. De oppervlakten variëren van ongeveer 110 tot 150 m2.

Tekenen overeenkomst  - Foto Reinder Weidijk

Wat te doen voordat woningbouw mogelijk is?

Om te kunnen starten met de concrete gebiedsontwikkeling van de grond heeft de gemeente Velsen eind 2019 met de eigenaar (de Branding Holding B.V.) een anterieure exploitatie overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de kosten voor deze ontwikkeling.

In het ter plaatse geldende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met deze wijzigingsbevoegdheid kan de maatschappelijke bestemming worden omgezet naar een woonbestemming. Het ingediende plan voldoet aan de uitgangspunten en de kaders die in de wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen en het past binnen het gemeentelijk beleid. Daarom heeft de gemeente een wijzigingsplan opgesteld. U kunt het plan digitaal raadplegen via: ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0453.WP0709FIDELISHOF1-O001 en op ruimtelijkeplannen.nl. Fysiek kunt u het plan bij de publieksbalie in het gemeentehuis en bij de Centrale Bibliotheek IJmuiden raadplegen.

Fidelishof locatie op kaart

Mogelijkheid indienen zienswijze

Vanaf 16 oktober ligt dit wijzigingsplan ter inzage. Gedurende een termijn van zes weken kan er een zienswijze op het wijzigingsplan worden ingediend. De gemeente neemt de zienswijzen in behandeling en kijkt kritisch of deze aanleiding geven om het wijzigingsplan aan te passen. Daarna besluit het college of het wijzigingsplan kan worden vastgesteld.

Bomen rondom het terrein

Tijdens de door de initiatiefnemer georganiseerde informatie avond, begin dit jaar, kwamen er vragen over wat er met de bestaande bomen gaat gebeuren. In het bestemmingsplan IJmuiden-Oost staat voor de locatie Laurentiuskerk hierover opgenomen dat de bestaande bomen aan de oostzijde van de kavel in het plan worden ingepast.