Het project Hofgeest maakt de bouw van 380 woningen mogelijk aan de noordzijde van Velserbroek. Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost. Om hier woningen te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

 

Of kijk direct op de pagina Veelgestelde vragen over De Hofgeest.

Mix van aardgasvrije woningen

De nieuwe woonwijk zal bestaan uit een mix van rijwoningen, twee onder een kap woningen, vrijstaande woningen en appartementen. Een deel van de woningen wordt sociaal verhuurd. Hofgeest wordt de eerste volledig aardgasvrije wijk in de gemeente Velsen.

U kunt zich inschrijven als geïnteresseerde en wordt dan op de hoogte gehouden:

Ruimtelijke procedure Hofgeest

In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Velsen het stedenbouwkundig plan voor het project Hofgeest vastgesteld. Om de woningbouw mogelijk te maken is dit stedenbouwkundigplan vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan. Op 23 juni 2020 heeft het college van B&W besloten om dit voorontwerp vrij te geven voor inspraak.

Inspreken voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest

U kunt van 3 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 het voorontwerpbestemmingsplan en onderzoeken en rapportages inzien:

Gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een inspraak reactie indienen door:

  • een brief te richten aan: 

College van burgemeester en wethouders van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

  • of door een e-mail te sturen naar ro@velsen.nl(link stuurt een e-mail) onder vermelding van 'inspraakreactie bestemmingsplan Hofgeest'. Vergeet daarbij niet om duidelijk uw fysieke postadres aan te geven!

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

De gemeente neemt uw inspraakreactie in behandeling. Soms neemt de gemeente contact met u op om een toelichting te vragen. Daarna kijkt de gemeente met uw inspraakreactie in de hand nog een keer naar het besluit dat ze wil nemen en past het plan wel of niet aan.

U krijgt een brief wat de gemeente met uw inspraakreactie heeft gedaan.

Daarna volgt de procedure met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Hofgeest. Dit ligt dan voor u zes weken ter inzage en hierop kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Heeft u gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan? Dan ontvangt u een brief over het ontwerpbestemmingsplan. Na het verwerken van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan.

Meer informatie over de Hofgeest in Velserbroek?

Lees meer over de Inspraak voorontwerpbestemmingsplan De Hofgeest Velserbroek en de ter inzage liggende stukken.