Door de ontwikkeling van de kustvisie wordt IJmuiden aan zee de place to be voor mensen uit IJmuiden, de metropoolregio en ver daar buiten. Op het snijvlak van natuur, strand, zee en havens en industrie ontstaat een kustdorp rond de jachthaven. Binnen dit kustdorp verrijst een bijzonder gebouw: BRAK! IJmuiden. Hier proef je de essentie van IJmuiden rauw aan zee.  Een spraakmakend centrum voor verdieping, innovaties en debat over de kust,  water en klimaatverandering en hoe wij hier toch kunnen blijven wonen, werken en recreëren. BRAK! vormt bovendien een belangrijke toegangspoort tot het gebied waar altijd informatie te vinden is over de natuur, het water en de bedrijvigheid in IJmuiden aan Zee.

Brak IJmuiden logo

Missie en visie BRAK! IJmuiden

Met contrasten die in de omgeving zo tastbaar zijn vormt BRAK! IJmuiden dé plek voor een uniek, laagdrempelig klimaatcentrum dat bezoekers raakt, informeert en activeert om zelf een positieve bijdrage te leveren aan een veranderende wereld.

BRAK! is zoet en zout

Gelegen op een locatie waar het zoete water uit het Noordzeekanaal en het zoute water van de Noordzee samenkomen, is het nieuw te realiseren kust informatie- en innovatiecentrum BRAK! IJmuiden een plek waar contrasten elkaar niet verzwakken maar juist versterken. Daarom is de naam zo goed gekozen. Brak water is een resultante van zoet en zout, en heeft zijn eigen identiteit en kracht. Op dezelfde manier ervaar je bij BRAK! wat er gebeurt als twee schijnbare uitersten met elkaar worden verbonden. Oud en nieuw, techniek en natuur, land en zee… In een decor met uitzicht op industrie, havens en visserij maar ook op het uitgestrekte strand en natuurgebied de Kennemerduinen, is er bij BRAK! volop de ruimte voor bewustwording, oplossingen en innovaties.

Moodboard Brak!
BRAK! is beleven

BRAK! wordt een kustcentrum waar bezoekers actief worden betrokken bij de natuur van het kustgebied en de invloed van de mens op deze natuur. In BRAK! kun je loskomen van de waan van de dag en tijd nemen voor verdieping, het gebied beleven en jezelf laten inspireren en uitdagen.
Zo krijgt het kustcentrum wisselende tentoonstellingen die worden aangevuld met een interactief natuur-milieu educatieprogramma voor kinderen en jongeren. In BRAK! wordt gedurende het jaar een divers programma voor het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden aangeboden, waarbij dieper in wordt gegaan op de wisselende thema’s van de tentoonstellingen. Door een bezoek aan BRAK! begrijpen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen, meer van de invloed van de mens, en dus ook van hun eigen gedrag, op de zee, de kust en het duingebied. Ze leren dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zijn en worden uitgedaagd om zich een mening te vormen over kust gerelateerde thema’s en mee te denken over duurzame oplossingen.

BRAK! kijkt vooruit

Bij BRAK! ervaren bezoekers bijvoorbeeld welke gevolgen van klimaatverandering op ons afkomen en hoe we ons daar als kustbewoners aan kunnen aanpassen. Als we niet meegaan met het klimaat, kunnen we beter onze biezen pakken. Welke ontwikkelingen zijn nodig, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en waterbeheer? Wat kan ik zelf doen? En wat betekent de opwarming van de aarde voor de natuur? Raken we planten en dieren kwijt? Of worden flora en fauna juist rijker met nieuwe soorten die onze kant op komen? Welk onderwerp in relatie tot het klimaat we ook kiezen, we gaan voor de menselijke maat. Waar relevant kijken we ook over onze grenzen. Zonder moralistisch te zijn, en rekening houdend met uiteenlopende invalshoeken, reiken we in BRAK! inspirerende verhalen aan over het leven met een veranderend klimaat en onze relatie met water. Wie BRAK! heeft bezocht is zich bewust van hoe water en klimaat onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en voelt zich hierbij betrokken.

Jongeren met verrekijkers

BRAK! werkt samen

De kracht van IJmuiden en omgeving krijgt een centrale plek in de uitwerking van het hoofdthema van BRAK!. Als dynamische haven- en industriestad met een eigen identiteit is IJmuiden stoer, eerlijk en heeft rauwe randjes. Partijen die zich in deze eigenschappen herkennen vormen waardevolle partners. BRAK! Is een niet een project van alleen de gemeente Velsen, ons streven is om dit in co-creatie met partners te realiseren.
Dit zijn voor BRAK! IJmuiden strategische partnerschappen die in eerste instantie worden geborgd in intentieverklaringen. Deze intentieverklaringen bestaan uit een onderschrijving van gezamenlijke doelen met BRAK!, een omschrijving van de thema’s waarop een samenwerking onderzocht wordt en randvoorwaarden voor een eventuele samenwerking. In het jaar na ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt nader invulling gegeven aan de samenwerking, dit leidt idealiter tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomsten.


Foto Reinder Weidijk

Van links naar rechts op de foto:
Raymond Pikee (SARCC), Mischa den Drijver (SARCC), Rick Slabbers (PBN), Mike Mannaart (KIMO Nederland en België), Aan Pander (Natuurmonumenten) Gerlof Funke Küpper (Marina Seaport IJmuiden), Joop Waijenberg (Pieter Vermeulen Museum), Robert te Beest (gemeente Velsen) en Andrew van der Zee (Kennemerstrand NV).  Dhr. Marijn Spoelstra van Kondor Wessels was helaas verhinderd. 

 

Internationale aandacht voor BRAK! IJmuiden en kustdorp IJmuiden aan Zee 

Donderdag 2 november 2017 presenteerde Gemeente Velsen met een korte film haar plannen voor het buitendijks kustdorp IJmuiden aan Zee op een groot internationaal congres over het deltaprogramma. Op dit jaarlijks terugkerend Deltacongres worden onder andere plannen getoond om weerstand te bieden tegen weersextremen die door de klimaatverandering vaker voor komen. Acties “operatie steenbreek” en “ruimte voor de rivier” zijn daar voorbeelden van. In IJmuiden aan Zee gaat het vooral om de verwachte stijging van de zeespiegel en nieuwe manieren om daar mee om te gaan..

Het 8e Deltacongres in Leeuwarden had een recordaantal van 1500 bezoekers uit binnen- en buitenland. 

De film over Kustvisie IJmuiden werd gepresenteerd in de sessie over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ruimtelijke adaptatie of omgevingsaanpassing is een spoedeisende opgave die in eerste instantie bij de lokale overheden en burgers ligt. Voor IJmuiden aan Zee bestaat een plan om buitendijks een kustdorp te bouwen en de inwoners toch te beschermen tegen de steeds hogere zeespiegel. Bouwen met de natuur waardoor een klimaatbestendige woon- en werkomgeving ontstaat.
Klimaatadaptatie of aanpassing aan het klimaat raakt ons allemaal. Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burger. Samen kunnen we in IJmuiden leren van een omgeving waar de elementen altijd aanwezig zijn. De opgedane kennis kun je ervaren in het kust innovatie centrum BRAK! IJmuiden. Vanuit BRAK! zoeken wij met elkaar naar nieuwe oplossingen om aan de kust te blijven wonen, werken en recreëren ondanks de klimaatverandering.

Kwartiermaker BRAK! Maarten de Wolff

Sinds de zomer van 2016 is voor BRAK! IJmuiden een kwartiermaker actief: Maarten de Wolff. Hij houdt zich onder andere bezig met het betrekken van geschikte partners bij het kustcentrum  waarmee hij de businesscase en het programma  verder uitwerkt.

Pieter Vermeulen Museum

Vanaf het raadsbesluit van maart 2015 is het Pieter Vermeulen Museum een belangrijke partner voor BRAK! IJmuiden. Het museum is de afgelopen periode dan ook door middel van regelmatige gesprekken en bijeenkomsten uitgebreid geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkeling van het kustcentrum. Zo hebben de bestuursleden, medewerkers en adviseurs van PVM meegedaan in een partnerbijeenkomst in december 2015, april 2016 en september en oktober 2016. Tevens is met bureau IMA tijdens het eerste half jaar van 2016 het natuur- en milieu educatie programma van BRAK! onder andere met PVM en Natuurmonumenten verder uitgewerkt. Vervolgens is in 2016 en 2017 gewerkt aan een intentieverklaring die in juni 2017 ondertekend is. 

Gemeenteraad geeft groen licht voor groeimodel kust informatiecentrum BRAK! IJmuiden

Op donderdag 20 juli 2017 besloot de raad om het college toestemming te geven te starten met een groeimodel voor het kust informatiecentrum BRAK! IJmuiden. Dit groeimodel betekent dat  BRAK! in een aantal jaren wordt opgebouwd.  We starten vanuit een tijdelijke locatie in IJmuiden aan Zee. In samenwerking met de partners wordt het programma van BRAK! stap voor stap uitgebouwd en getest. Op basis van de resultaten kan de raad dan uiterlijk in 2020 besluiten over de investering in een nieuw gebouw voor BRAK! IJmuiden.

Over het voornemen van het college om, aansluitend bij het groeimodel voor BRAK!, vanaf 2018 steeds een deel van de subsidie van het Pieter Vermeulen Museum over te brengen naar BRAK! is de raad niet enthousiast. Een motie die het college oproept de subsidie in de komende jaren geheel naar het Pieter Vermeulen Museum te laten gaan en pas op het moment dat het nieuwe gebouw voor BRAK! gereed is deze over te brengen naar BRAK! werd aangenomen.  In deze motie wordt wel als belangrijke voorwaarde genoemd dat het Pieter Vermeulen Museum natuur- en milieu educatie activiteiten gaat organiseren in de tijdelijke locatie van BRAK! IJmuiden. Het college wil deze motie uitvoeren.

Raadsbesluit Kust Informatie en Innovatie Centrum maart 2015

In maart 2015 heeft de raad van Velsen besloten om een bedrag van € 2,9 mio te reserveren voor een Kust Informatie en Innovatie Centrum (KIIC) in IJmuiden aan Zee. De raad vroeg het college hierbij  om partners te zoeken waarmee het nieuwe centrum in een proces van co-creatie gerealiseerd kan worden. Een andere opdracht van de raad hierbij was om een bedrag van € 1,3 mio aan aanvullende financiering uit fondsen en van partners te organiseren. Verder moet een exploitatieplan voor het centrum uitgewerkt worden waar uit blijkt dat de toekomstige exploitatie van het centrum kostendekkend zal zijn.


Meer informatie over BRAK! IJmuiden

BRAK! IJmuiden heeft een eigen website met veel meer informatie over het concept van BRAK! het programma, de naam, het gebouw etc.. Kijk hiervoor op: www.brakijmuiden.nl
Hebt u belangstelling om mee te doen met BRAK! IJmuiden of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met:
Kwartiermaker Maarten de Wolff, info@velsen.nl t.a.v M. de Wolff
Projectleider Maud Maartens info@velsen.nl t.a.v. M.Maartens