Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Bloemendaalsestraatweg ongenummerd (locatie Blekersduin) te Santpoort-Zuid, het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gronden  (w14.000598)

Beroepschrift

De omgevingsvergunning met de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2017 gedurende zes weken ter inzage bij
Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0030BLEKERSDUIN1-R001.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij:
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR Haarlem.

Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

Het beroep- en verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gerelateerde downloads

PDFBesluit omgevingsvergunning project Blekersduin, Bloemendaalsestraatweg ong. te Santpoort-Zuid