Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de bedrijventerreinen Velsen-Noord.

Aanleiding

Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het plangebied.

Ligging plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal ten zuiden van het plangebied, een deel van het Noordzeekanaal is opgenomen in dit bestemmingsplan. Het terrein van Tata Steel vormt globaal de begrenzing aan de westkant van het plangebied. De woonkern Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van het plangebied. De gemeentegrens vormt in het noordoosten en het oosten van het gebied de begrenzing. Onderstaande afbeelding laat de begrenzing van het plangebied zien.

Bedrijventerrein Velsen-Noord

Plan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord idn: NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-V001 ligt met ingang van 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage op:

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden

Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl

Inspreken

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord, zaaknummer 3111-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.