Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 1 november 2018 het bestem­mingsplan “Orionweg ” (idn: NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Orionweg” heeft hieraan vooraf­gaand vanaf 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 27 zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie woongebouwen met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur aan de Orionweg. De nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte portiekflat. De inmiddels gesloopte flat bestond uit 144 woningen en voorzag in een belangrijke huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen woongebouwen bieden een mix van koop (21 woningen) en sociale huur (73 woningen). De kwaliteit van de woningen, maar ook van de buitenruimte wordt met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de wijk Zeewijk. Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de haven van IJmuiden.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan 'Orionweg' voor een ieder met ingang van 9 november 2018 gedurende zes weken ter inzage.   

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden
  • Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.