Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 28 juni 2018 het paraplubestem­mingsplan “Parkeren Velsen” (idn: NL.IMRO.0453.PARKERENVEL1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 30 maart 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

De aanleiding hiervoor is dat vanaf 1 juli 2018 de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening zijn komen te vervallen. Eén van de consequenties van het vervallen van de stedenbouwkundige voorschriften is dat vanaf dat moment bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet meer op basis van de Bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernormen. Door de parkeernormen vast te leggen in onze bestemmingsplannen kunnen ook na 1 juli 2018 bij het verlenen van een omgevingsvergunning eisen worden gesteld op het gebied van parkeren.

Ligging plangebied

Het plangebied van het paraplubestemmingsplan omvat het gehele grondgebied van de gemeente Velsen, met uitzondering van enkele recente bestemmingsplannen waarin de parkeernormen al zijn opgenomen. In het bestemmingsplan is een lijst opgenomen waarin de bestemmingsplannen staan vermeld waarop het paraplubestemmingsplan van toepassing is.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde paraplubestemmingsplan "Parkeren Velsen" voor een ieder met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage.

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.