Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 27 juni 2019 het bestem­mingsplan Biezenweg (idn: NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 15 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze inge­diend.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Biezenweg maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw van twee woningen en het vervangen van de voormalige bedrijfswoning tot woning mogelijk. Hier was eerder een tuincentrum gevestigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk ingericht.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het gebied 'De Biezen', gelegen tussen Santpoort-Noord en Driehuis. Het plangebied wordt ten zuiden begrensd door de Biezenweg en ten noorden door de spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen ligt het plan op ongeveer 175 meter van de Hagelingerweg en ten oosten op een afstand van ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

Luchtfoto van het gebied Biezenweg waar het bestemmingsplan betrekking op heeft

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan Biezenweg voor een ieder met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage.

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.