Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 23 mei 2017 besloten de gecoördineerde procedure te starten om woningbouw mogelijk te maken op het perceel Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord.

De gemeente is voornemens mee te werken aan het verzoek van Wibaut om tien woningen te realiseren op bovengenoemde locatie. De gronden zijn in Velsen ook bekend als de zgn. 'Motorhuislocatie', vanwege de vestiging van de voormalige autogarage Motorhuis en het Shell-tankstation.

Ontwerpbesluiten

Op grond van paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Velsen bekend dat met ingang van 16 juni 2017 gedurende zes weken de volgende ontwerpbesluiten inclusief bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage liggen:

1) Ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’

Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001) biedt het planologisch kader voor de bouw van tien woningen met bijbehorende bouwwerken. Het plangebied is gelegen in Santpoort-Noord in de gemeente Velsen en bevindt zich in een driehoekig bouwblok dat wordt begrensd door de Wüstelaan aan de westzijde, de Johan van Beemlaan aan de zuidzijde en de Hoofdstraat aan de oostzijde (zie volgende afbeelding). De huidige bebouwing bestaat uit het voormalige pand van autodealer Motorhuis en het oude Shellstation aan de Hoofdstraat 262.

2) Ontwerp omgevingsvergunning

Voor het bouwen van 10 woningen, het realiseren van een tuinmuur, het veranderen van de weg en het kappen van 13 bomen is op 16 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag past binnen het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’.

3) Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

In het besluit hogere grenswaarden zijn hogere waarden bepaald voor de woningen in het plangebied. Ten gevolge van de ligging binnen de geluidszones van de wegen A208 en de Hoofdstraat wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden.

 

Ligging Plangebied

 

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’ met alle bijlagen en de ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen liggen van 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017 tijdens openingstijden ter visie op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 in IJmuiden en in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein 16 in IJmuiden. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het ontwerpbestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter visie ligging kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Dit doet u door een brief te richten aan:

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden

of via ro@velsen.nl, onder vermelding van ‘zienswijze coördinatieprocedure Motorhuislocatie’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer S.F. van Putten, telefoonnummer 0255-567200.

Zienswijzen hogere waarden

Voor het indienen van zienswijzen gericht op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter visie ligging schriftelijk dan wel mondeling richten tot de Omgevingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet bestemmingsplan “Motorhuislocatie Santpoort Noord”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

 

Downloads

PDFverbeelding_OW_MOTORHUIS1-.pdf

PDFMotorhuislocatie_ontwerp_1.pdf

PDFArchitectonische_vormgeving.pdf

PDFDO_BA-Santpoort.pdf

PDFontwerp omgevingsvergunning.pdf

PDFBomeninventarisatie.pdf

PDFpubliceerbareaanvraag.pdf

PDFBijlagen bij toelichting_Bijlage 1 Akoestisch onderzoek, DPA Cauberg-Huygen (7 juni 2016).pdf

PDFBijlagen bij toelichting_Bijlage 2 Bodemonderzoek, Multiconsult (17 november 2015).pdf

PDFBijlagen bij toelichting_Bijlage 3 Quick scan ecologie, Els & Linde (25 april 2016).pdf

PDFBijlagen bij toelichting_Bijlage 4 Archeologisch bureauonderzoek, Argo (mei 2016).pdf

PDFBijlagen bij toelichting_Bijlage 5 Selectiebesluit Archeologie.pdf

PDFBijlagen bij toelichting_Bijlage 6 Verkennend booronderzoek, Argo (juni 2016).pdf