Informatiebijeenkomst

Burgemeester en wethouders hebben het concept startdocument voor de locatie Missiehuis, Driehuizerkerkweg 123, vrijgegeven voor participatie. In dit kader wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Aanleiding

Eind 2017 is na jaren van leegstand het voormalig Missiehuis in Driehuis per openbare inschrijving

verkocht. De nieuwe eigenaar is voornemens op deze locatie voornamelijk woningbouw te realiseren (in de kapel eventueel andere functies, omdat de kapel moeilijk geschikt is te maken voor woningbouw) en heeft de gemeente gevraagd om hier medewerking aan te verlenen. Het college staat positief tegenover herontwikkeling van de locatie. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken moet de huidige bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ hoofdzakelijk worden gewijzigd naar de bestemming ‘wonen’. Dit startdocument is het startpunt om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. In het document worden namelijk de ruimtelijke kaders beschreven die gelden bij herontwikkeling van de locatie.

Ligging plangebied

De locatie Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van dorpskern Driehuis. Op het parkachtige terrein staat het in opdracht van de Missionarissen van het Heilig Hart gebouwde Missiehuis uit 1924. Hieraan vast gebouwd is een lagere zuidvleugel met koppaviljoen (stalgebouw) en een kapel uit 1928. Verder bevinden zich op het terrein een eenlaags gebouw met werkruimtes (circa 1990), een drielaags legeringsgebouw (circa 2000) en een tweetal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel van het terrein wordt als parkeerterrein gebruikt. Aan de voorzijde (westen) van het huidige plangebied bevindt zich de Driehuizerkerkweg met tegenover het Missiehuis de lintbebouwing met vrijstaande particuliere woningen. Aan de zuidzijde wordt de locatie ingesloten door de Wolff en Dekenlaan, waar zich de sportvelden van RKVV Velsen en enkele appartementencomplexen van vijf bouwlagen bevinden. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Nicolaas Beetslaan en de Duin en Kruidberg mavo. Ten oosten van het Missiehuis ligt de nieuwbouwlocatie Nieuw Velserduin. Hier wordt woningbouw gerealiseerd, met direct langs de grens van de locatie twee appartementengebouwen van eveneens vijf bouwlagen.

Locatie Missiehuis in Driehuis

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst wordt woensdagavond 19 december in het Missiehuis georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. De avond start om 17.00 uur en duurt tot 19.30 uur.

Startdocument inzien

Het concept startdocument ligt met ingang van 29 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden.

Reactie indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een reactie indienen op het concept startdocument.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

onder vermelding van “Reactie startdocument Missiehuis” en het nummer 19198-2018. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding van dezelfde gegevens.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdocument Missiehuis inclusief reacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.