Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestem­mingsplan vast te stellen voor de locatie: Spaarnwoude.

Aanleiding

Het recreatieschap wil het aantal evenementen in Spaarnwoude uitbreiden. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld die hiervoor een regeling biedt.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit een aantal gebieden binnen het recreatiegebied Spaarnwoude.

Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen zones

Evenementenzone 1 (Heuvels):

  • Er worden twee gebiedseigen evenementen van ieder twee dagen toegestaan. Dit zijn evenementen (zonder grote muziekinstallaties en podia). Dit wordt momenteel al ingevuld door de obstacleruns in het voorjaar en het najaar (op een zaterdag en zondag achter elkaar).
  • Er wordt één evenement van twee dagen met maximaal 15.000 bezoekers toegestaan met versterkte muziek. In het verleden was dit het festival Beyond.
  • Het aantal evenementendagen voor de grote evenementen (zoals bijvoorbeeld DanceValley) wordt verhoogd van zes naar acht dagen per jaar.

Evenementenzone 2 (Zorgvrij):

  • Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Er zijn vijf evenementen (zonder grote muziekinstallaties en podia) van maximaal 5.000 bezoekers toegestaan.

Evenementenzone 3 (Benedenveld):

  • Er is maximaal één evenement mogelijk (zonder grote muziekinstallaties en podia) viir 5.000 bezoekers. Dit is in het verleden ingevuld door de Kika Run.

Evenementenzone 4 (De Ven):

  • Er worden acht evenementen toegestaan met versterkte muziek voor maximaal 10.000 bezoekers per evenement

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen (idn: NL.IMRO.0453.BP1102EVENEMENTEN1-O001) ligt met ingang van 7 september 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopavond

Op woensdag 26 september is er een inloopbijeenkomst op het gemeentekantoor (ingang via Plein 1945).  (LET OP; niet bij Onder de Platanen zoals eerder gecommuniceerd). U kunt inlopen tussen 17.00 en 19.00. Aan diverse tafels zullen wij u het plan toelichten en vragen beantwoorden.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

Of via ro@velsen.nl onder vermelding van “Zienswijze bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude – Evenementen. Zaaknummer 11941-2018”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw adres te vermelden. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer M. Pijpers, telefoonnummer 0255 - 567200.

Documenten

PDFVerbeelding paraplubestemminsgplan Spaarnwoude - evenementen.pdf

PDFOntwerp Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen.pdf