Aankondiging

Burgemeester en wethouders hebben een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de volkstuinen in het gebied ‘De Biezen’.

Aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen De Biezen voorziet in de vervanging van een deel van het bestemmingsplan De Biezen, uit 2013. Het betreft uitsluitend de percelen waarop  volkstuinen aanwezig zijn. De aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan is het handhavingstraject dat in 2016 is gestart. Uit de handhavingsactiviteiten bleek dat het merendeel van de dagverblijven op de volkstuinen afwijkt van het bestemmingsplan. Dit inzicht dwong het college om een nieuwe afweging te maken.  Het college heeft aan de gemeenteraad eerder dit jaar voorgesteld om het bestemmingsplan aan te passen zodat dagverblijven tot 25m2 zijn toegestaan. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel. Daarom wordt nu het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.

Ligging plangebied

Het gebied ‘De Biezen’ wordt aan de westzijde begrensd door de Hagelingerweg, aan de oostzijde door de Rijksweg, aan de noordzijde door de spoorbaan Haarlem-Beverwijk en aan de zuidzijde door de Santpoortse Dreef. Het plangebied omvat uitsluitend de 5 volkstuincomplexen.

 

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen De Biezen (idn: NL.IMRO.0453.BP1403BIEZENVOLKS1-O001) ligt met ingang van 5 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij:

  • Gemeentehuis Velsen: Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek: Dudokplein 16, IJmuiden.

Het plan is digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Zaaknr. 47012-2019
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

of via ro@velsen.nl onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Volkstuinen De Biezen”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer D. Bethlehem, telefoonnummer 0255-567200.