Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan “Duingebied” (idn: NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-R002) hernieuwd heeft vastgesteld.

Aanleiding

Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Duingebied vastgesteld. Tegen dit besluit zijn twee beroepen ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft de gemeenteraad van Velsen opdracht gegeven een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Met de hernieuwde vaststelling wordt tegemoet gekomen aan de beroepen die geheel of gedeeltelijk gegrond zijn verklaard.

Ligging plangebied

Het hernieuwd vastgestelde gedeelte van het bestemmingsplan Duingebied betreft uitsluitend de percelen behorende bij het natuurbeheerbedrijf gelegen aan de Middenduinerweg 89 en de bewoonde voormalige bollenschuur aan de Duin- en Kruidbergerweg 37.

Wat is er gebeurd

Het bijgebouw bij de woning aan de Duin en Kruidbergerweg 37 wordt al lange tijd bewoond. Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ten behoeve van deze bewoning een zaaksgebonden overgangsrecht opgenomen. Met betrekking tot de percelen behorende bij het natuurbeheerbedrijf gelegen aan de Middenduinerweg 89, is de bestemming 'agrarisch met waarden' opgenomen. Ten behoeve van de (huidige) opslag van balen met gras zijn op de verbeelding vlakken aangeduid waarbinnen de opslag mag plaatsvinden.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het hernieuwd vastgestelde bestemmingsplan “Duingebied” met ingang van 5 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij:

  • het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
  • de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden

Verder is het plan digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

In de periode van ter inzagelegging kan op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening bij de Raad van State beroep worden ingesteld door een ieder die in zijn belangen wordt geschaad vanwege de vaststelling, en dan alleen tegen de gewijzigd vastgestelde delen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op Raad van State.

Bestemmingsplan in werking

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.