Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 1 november 2018 het bestem­mingsplan “Velserbroek ” (idn: NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Velserbroek ” heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 20 april 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Velserbroek  is een nieuw bestemmingsplan dat het plangebied van een actuele planologische regeling voorziet.

Ligging van het plangebied: plattegrond van VelserbroekLigging plangebied

Het gebied Velserbroek is gelegen tussen de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Velserbroek" voor een ieder met ingang van 9 november 2018 gedurende zes weken ter inzage.        

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.