Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Denk hierbij aan wat mag waar gebouwd worden en hoe groot. Een bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld  en is een juridisch bindend document. Iedereen moet zich hier aan houden, niet alleen burgers, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf.

Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar geactualiseerd. Ook kunnen er nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt om een ontwikkeling mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen.

Actuele bestemmingsplannen

Op Ruimtelijke plannen krijgt u toegang tot alle nu geldende bestemmingsplannen van Gemeente Velsen. Hebt u vragen over een bestemmingsplan dat in procedure is, neem dan contact op via ro@velsen.nl.

Bestemmingsplanprocedure

Een startdocument is een uitgangspuntennotitie en wordt door het college van B&W of de gemeenteraad vastgesteld.  Het is geen officieel document maar wordt gebruikt als informatiemiddel om de uitgangspunten voor een nieuw plan te bepalen.

Een voorontwerp bestemmingsplan is een eerste concept. Ook dit is geen officieel document maar wordt gebruikt als informatiemiddel voor de inspraak. De reacties op het voorontwerp kunnen leiden tot wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan is het plan dat de officiële voorbereidingsprocedure ingaat. Dit is voorgeschreven in de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Op het ontwerp bestemmingsplan kan een zienswijze (een reactie) worden ingediend. De zienswijzen worden door het college van B&W beantwoord. Deze beantwoording wordt samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan is geldig zodra de beroepstermijn is afgelopen. Dit is de termijn waarbinnen u een beroepschrift bij de Raad van State kan indienen. Aan de hand van het vastgestelde bestemmingsplan toetst de gemeente de vergunningaanvragen.

Het volgende startdocument kunt u inzien

  • Er is geen startdocument ter inzage.

Het volgende voorbereidingsbesluit kunt u inzien

Op de volgende plannen kunt u een inspraakreactie indienen

Op het volgende plan kunt u een zienswijze indienen

  • Er zijn geen plannen waarop u een zienswijze kunt indienen.

Tegen de volgende plannen kunt u in beroep gaan bij de Raad van State

Afwijking van een bestemmingsplan

Wat kunt u doen als een bouwplan of een bepaald gebruik niet past in een bestemmingsplan?

Met toestemming van het college van B&W mag soms van het bestemmingsplan worden afgeweken. Daarnaast kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het plan. De gemeenteraad beslist of deze vergunning mag worden verleend en onder welke voorwaarden.

Hebt u bouwplannen?

Ook als dit plan wel in het bestemmingsplan past is het mogelijk dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt.

Als u meer over de omgevingsvergunning en vrijstelling wilt weten, dan kunt u dit terug vinden op: bouwen bouwwerk (voorheen bouwvergunning).