Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een raadsbesluit waarin is vastgelegd wat het gebruik en de bouwmogelijkheden van gronden zijn. Dus waar mag je wonen, recreëren of een bedrijf opzetten en waar, wat en hoe groot je mag bouwen. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend document waar iedereen zich aan moet houden, niet alleen burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Actuele bestemmingsplannen

Op www.ruimtelijkeplannen.nl krijgt u toegang tot alle vigerende (nu geldende) bestemmingsplannen van de gemeente Velsen.

Indien u vragen heeft over een bestemmingsplan die in procedure is, neemt u dan contact op via ro@velsen.nl.

 

Bestemmingsplanprocedure (in de Gemeente Velsen zijn de volgende fases in de bestemmingsplanprocedure te onderscheiden):

  • Startdocument (door college of raad vastgestelde kaders)
  • Voorontwerp bestemmingsplan (officieus inspraakmoment)
  • Ontwerp bestemmingsplan (officieel inspraakmoment)
  • In werking bestemmingsplan (toetsingskader voor vergunningaanvragen)

 

Het startdocument en het voorontwerp bestemmingsplan zijn niet officiële documenten die als informatiemiddel worden gebruikt. Zo wordt transparant welke kaders worden gehanteerd (startdocument) en hoe deze zijn vertaald naar een bestemmingsplan (voorontwerp). De reacties op het voorontwerp worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan waartegen een zienswijze kan worden ingediend. De beantwoording van het college op de zienswijzen wordt samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. De dag nadat de beroepstermijn (6 weken na publicatie) van het vaststellingsbesluit is afgelopen treedt het bestemmingsplan in werking.

Het volgende coördinatiedocument kunt u inzien:

Er zijn op dit moment geen coördinatiedocumenten ter inzage.

Het volgende startdocument kunt u inzien:

Er zijn op dit moment geen startdocumenten ter inzage.

 

Het volgende voorbereidingsbesluit kunt u inzien:

Er izijn op dit moment geen voorbereidingsbesluiten ter inzage.

 

Op de volgende plannen kunt u een inspraakreactie indienen:

 

Op de volgende plannen kunt u een zienswijze indienen:

Na afloop

Na afloop van de wettelijke publicatieperiode zijn de diverse stadia van een bestemmingsplan nog raadpleegbaar via 'afgesloten inspraakprocedures'. Zodra een plan officieel in werking is, vindt u alle informatie onder het kopje 'actuele bestemmingsplannen'.

 

Vrijstellingen op een bestemmingsplan

Als een bouwplan of een gebruik niet direct past in een bestemmingsplan kunnen er verschillende mogelijkheden zijn om toch te kunnen bouwen of een activiteit te kunnen laten plaatsvinden. Allereerst is het mogelijk dat in het bestemmingsplan zelf is aangegeven dat het college bevoegd is het bestemmingsplan (onder voorwaarden) te wijzigen waardoor een activiteit alsnog kan plaatsvinden. Daarnaast kan – onder voorwaarden - met een omgevingsvergunning de mogelijkheid worden geboden om de activiteit te laten plaatsvinden. Bij alle vrijstellingsmogelijkheden zal het college en/of de raad een besluit moeten nemen of de afwijking van het bestemmingsplan wenselijk is en onder welke voorwaarden. Overigens kan het zo zijn dat als u een bouwplan heeft dat wel past in het bestemmingsplan er nog steeds een omgevingsvergunning nodig is.
Als u meer over de omgevingsvergunning en vrijstellingen wilt weten, dan kunt u afspraak maken met Vergunningen.