Actielijst Klankbordgroep Velsen-Noord

Met het COA is een klankbordgroep samengesteld met daarin maximaal 15 deelnemers. In de klankbordgroep zitten inwoners en ondernemers uit Velsen-Noord en Oud-Velsen. In het overleg met de klankbordgroep praten we regelmatig over een goed verloop van de opvang, voor zowel omwoners als bewoners van het schip. Over initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond het schip. En over contact en verbinding met de omwonenden.

Klankbordgroep overleg 22 november 2022 (hybride overleg)

1. Actielijst 2 november 2022

De actielijst van 2 november wordt goedgekeurd en wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd.

2. Agenda

De volgende punten worden op de agenda toegevoegd:

  • Verdeling extra gelden vanuit het Rijk voor Velsen-Noord. Punt 6.

3. Terugkoppeling vanuit Velsen-Noord

Er zijn geen incidenten gemeld gerelateerd aan de bewoners van de Silja Europa. De pendelbus rijdt normaal. Er stappen tot dusver niet veel mensen uit Velsen-Noord in. Maar dat kan ook komen omdat mensen het niet weten. Voorstel om dit via de Hofgeest te melden. De overlast die in Velsen-Noord wordt ervaren komt door jongeren uit het eigen dorp.

4. Walstroom

De klankbordgroep leden geven aan dat er nog geen duidelijkheid is over de aansluiting op walstroom en dat dit als een serieus probleem wordt gezien. De locatiemanager geeft aan dat de laatste planning uitgaat van week 49 werkende walstroom.

5. Inzet Boa’s 

Er zijn geen meldingen van overlast veroorzaakt door bewoners van de Silja Europa binnengekomen. Er is een extra boa aangesteld tot 1 maart 2023. Ook lopen er extra jeugdboa’s in verband met de ervaren overlast door jongeren.

6. Wijk Wethouder Sander Smeets

De heer Smeets geeft aan dat er op korte termijn helderheid komt in de hoogte van de extra gelden die Gemeente Velsen van het Rijk ontvangt. De klankbordgroep leden uiten hun zorgen over de eerder toegezegde verdeling door de burgemeester. De heer Smeets geeft aan dat met het wijkplatform een afspraak is gemaakt op 28 november voor een eerste bijeenkomt. Ook de klankbordgroep leden zijn hierbij welkom.

7. Terugkoppeling vanuit COA

De kinderen aan boord van de Silja hebben Sint Maarten gevierd met lampion, liedjes en snoepjes. Er zijn 200 inwoners uit Velsen-Noord en Velsen-Zuid geweest tijdens de georganiseerde rondleidingen. De algemene indruk was positief.  Er wordt op donderdag en vrijdag gesport in de Walvis en de Kinheim sporthal in Beverwijk.

Met de voetbalvereniging in Velsen-Noord maken we afspraken over het gebruik van hun velden. 
De planning voor het Telstar event is 13 januari 2023.
Op 29 januari is er een concert voor de bewoners van de Silja door het TSSBO.
De gemeente en COA zullen nadenken over een stukje in de Hofgeest met informatie over de ontwikkelingen tot nu toe.

De locatiemanager dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit het overleg.

In verband met de drukte vanwege de feestelijkheden in december, houden we de volgende klankbordgroep vergadering in januari 2023. De datum en uitnodiging volgen.

Klankbordgroep overleg 2 november 2022

1.  Actielijst vorige vergadering    

De actielijst van 20 oktober wordt goedgekeurd en zal op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.

2.    De volgende punten worden op de agenda toegevoegd

  • Ingekomen verzoek om de vergader locatie te wijzigen (zie rondvraag)
  • Aan- en afmelden bijeenkomsten KBG (zie rondvraag)
  • Betere communicatie vanuit Gemeente Velsen (zie punt 9)
  • Vrijwilligerswerk (zie punt 8)
  • Publiceren actielijst KBG op gemeentelijke website (Zie punt 1)

3.    Terugkoppeling vanuit Velsen-Noord

Bewoners van de Silja Europa halen hun medicatie voortaan op in Beverwijk.
Hierdoor is de lange rij in Velsen-Noord bij het uitgiftepunt niet meer van toepassing.

4.    Pendelbus door Velsen-Noord

De pendelbus rijdt weer door Velsen-Noord, dagelijks tot 17.00 uur. Daarna gaat de bus tot 22.00 uur rechtstreeks naar station Beverwijk en weer terug.

5.    Techport aanbieding om leertraject te verzorgen

Techport komt op korte termijn aan boord voor het geven van informatie en werving van kandidaten voor een leertraject.

6.    Rol  Boa

Er zijn geen meldingen van overlast veroorzaakt door bewoners van de Silja Europa binnengekomen.

7.    Terugblik op afgelopen periode door politie

Tot nog toe is de politie tevreden over de samenwerking tussen Gemeente, COA, beveiliging, BOA’s en inwoners van Velsen-Noord. Er zijn in Velsen-Noord geen incidenten gemeld waarbij bewoners van de Silja Europa betrokken zijn. We blijven alert met elkaar.

8.    Samenwerking met SWV  

COA en SWV gaan met elkaar in gesprek over de aangemelde vrijwilligers die nog niet actief zijn benaderd. Inmiddels zijn 6 vrijwilligers actief op het schip.

9.    Gevoelens ten opzicht van de Gemeente Velsen 

De wijkwethouder heeft zich afgemeld voor dit overleg. De wethouder vluchtelingen is aanwezig en neemt alle opmerkingen mee terug naar het college van B&W.

10.     Rondvraag en sluiting

Wanneer is er overleg tussen de gemeente Velsen en de inwoners van Velsen-Noord over de besteding van de extra gelden die als compensatie door het Rijk ter beschikking worden gesteld? Wethouder Dinjens geeft aan dat het voorstel hierover nog naar de Raad moet. Hij zal de opmerking meenemen naar het college van B&W.

Er is nog steeds geen walstroom. De communicatie hierover wordt als gebrekkig ervaren. De locatie manager geeft aan dat dit punt op de hoogste niveaus binnen de Gemeente en het COA wordt besproken. Het is een technisch probleem. 

Er wordt voorgesteld om de school in Velsen-Noord te benaderen om samen met de kinderen op de Silja Europa iets te organiseren in het theater op het Schip. De locatie manager zal hiervoor contact (laten) opnemen met de directeur van de basis school.

Is er nog steeds behoefte aan inzamelen van kleding? De programma begeleiders op de Silja Europa hebben contact met diverse organisaties in Velsen en Beverwijk. Zij coördineren de inzameling en zijn te bereiken via email adres: FMMNVelsenPB@COA.nl Kleding die niet gebruikt wordt, gaat terug naar de kledingbank.

De volgende KBG wordt gehouden door middel van een Teams vergadering.
Hiervoor zullen ook de inwoners worden uitgenodigd die eerder niet konden komen.  De datum wordt in overleg met de wijkwethouder bepaald.

Waarom wordt steeds gevraagd om aanmelden voor het overleg? Antwoord locatiemanager: We begonnen met meer dan 30 aanmeldingen. Vanavond zijn er 5 KBG leden. 5 leden hebben zich vooraf afgemeld. 11 leden hebben zich niet afgemeld. Voor de organisatie is het wel nodig te weten hoeveel leden zullen mee vergaderen. Voor de hybride Teams vergadering is het belangrijk om te weten op wie we nog wachten bij aanvang van het overleg.

De locatiemanager dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit het overleg.

Klankbordgroep overleg 20 oktober 2022

1. Bepalen manier van vergaderen en notuleren

De klankbordgroep wil graag een actielijst, geen uitgebreide notulen.

2. Terugkoppeling vanuit Velsen-Noord

Er zijn geen ongeregeldheden. Alleen bij de apotheek is het bijzonder druk. De vraag van de klankbordgroep is of hier iets aan gedaan kan worden. COA zal contact leggen met de apotheek om te vragen of er een bezorgdienst kan worden uitgevoerd. Een andere optie is om een apotheek in Beverwijk te vragen of die kan inspringen.

3. Pendelbus door Velsen-Noord

De busmaatschappij moet een besluit nemen over wel of niet weer door het dorp rijden. In de komende week komt hier uitsluitsel over. Politie, Boa en beveiliging willen inzet verlenen om veiligheid te creëren.

4. Techport aanbieding om leertraject te verzorgen

Techport en COA zullen een afspraak maken om Techport in de gelegenheid te stellen om aan boord een informatie bijeenkomt te houden waarvoor bewoners van de Silja Europa worden uitgenodigd.

5. Negatieve online berichten

Sommige klankbordgroep leden vinden het bijzonder vervelend dat op social media zeer negatieve berichten verschijnen over asielzoekers. Hier is weinig aan te doen. Wij hopen dat we gezamenlijk het juiste verhaal kunnen overbrengen. COA gaat de komende maanden evenementen organiseren waarvoor ook Velsen-Noorders worden uitgenodigd.

6. Rol Boa 

De Boa geeft een toelichting op zijn werk in het dorp en geeft aan dat er ook speciale jeugd boa’s actief zijn. Graag zoveel mogelijk signalen doorgeven. Hij nodigt iedereen uit om hem actief te betrekken.

7. Samenwerking met SWV  

SWV doet de aanmelding, VOG en verzekering voor vrijwilligers aan boord. Er is wat ontevredenheid ontstaan over de manier waarop er wordt gewerkt. COA zal contact opnemen met SWV om dit beter te stroomlijnen. De VOG wordt betaald door COA. Ook dit punt komt dan aan de orde.

8. Gevoelens ten opzichte van de gemeente Velsen 

De KBG leden vinden het niet juist dat tijdens deze bijeenkomst de politie en de wethouder niet aanwezig zijn. De ambtenaar van gemeente Velsen zal aan de wethouder vragen om met een datum te komen, waarop hij wel aanwezig kan zijn. Het verzoek is om deze datum zo spoedig mogelijk doorgeven.

9. Einddatum Silja Europa in Velsen-Noord 

Een klankbordgroep lid wil weten of de Silja Europa per 1 maart 2023 echt weg is. Hij vindt dit een vereiste. In de overeenkomst met de gemeente staat 1 maart 2023. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.