De gemeente gaat de Kennemerlaan herinrichten. Het is de bedoeling om de weg minder op een doorgaande route te laten lijken. Daarom gaat de snelheid terug van 50km/uur naar 30km/uur. In het nieuwe ontwerp wordt de rijbaan versmald en de verhoging die in de huidige indeling tussen rijbaan en fietspad zit verdwijnt. De bomen blijven in de nieuwe inrichting staan. Een klankbordgroep heeft meegewerkt aan het voorlopige ontwerp dat de inspraak is ingegaan. Tijdens de inspraakperiode heeft de gemeente 11 inspraakreacties ontvangen. De reacties hebben geleid tot kleine wijzigingen in het ontwerp. Het college heeft besloten het nieuwe ontwerp van de Kennemerlaan vast te stellen. De start van het werk is gepland op 3 maart 2020.

In het voortraject is met een klankbordgroep (bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden) vanuit de Kennemerlaan overleg geweest over de mogelijkheden in deze herinrichting.

Het voorlopig ontwerp dat uit dit voortraject is gekomen, inclusief een toelichting daarop, is aan alle bewoners gepresenteerd. De klankbordgroep stond achter het nieuwe ontwerp.

Het ontwerp en toelichting op het ontwerp hebben van 1 april 2019 tot en met 12 mei 2019 ter inzage gelegen.

In bijgaande inspraakrapportage zijn de opmerkingen van de klankbordgroep, de inspraakreacties en de beantwoording daarvan opgenomen.

Hieronder is het definitief ontwerp en de inspraakrapportage te vinden.

PDF1857001_Rev.C_2019-05-20.pdf
PDF1857002_Rev.C_2019-05-20.pdf
PDF1857003_Rev.C_2019-05-20.pdf

PDFINSPRAAKRAPPORTAGE S151.pdf