U bent vanaf 19.30 uur harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal in het gemeentehuis van Heemskerk aan het Maerten van Heemskerckplein 1.

Wat doet de IJmondcommissie?

De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit.

Inspreken

Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Agenda IJmondcommissie

Regionale cultuurvisie

De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de IJmondgemeenten in de komende periode. Met elkaar willen de gemeenten verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen versterken door samenwerking en verbinding.
Het resultaat is een regionale cultuurvisie 1.0 voor de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden benoemd en verkend. De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld participatie, welzijn, zorg, toerisme en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. In deze visie staat de inspiratie, creativiteit en kracht van het culturele veld centraal.
Naast de bespreking in de IJmondcommissie heeft er op 6 november ook een bijeenkomst voor de stakeholders plaatsgevonden.  De input wordt meegenomen tijdens de bespreking van dit agendapunt.