Begroting 2013

Begroting 2013

Het college heeft de ontwerpbegroting 2013 vastgesteld en deze aan de gemeenteraad van Velsen aangeboden. U vindt de ontwerpbegroting onderaan dit artikel.

College biedt Ontwerpbegroting 2013 aan Raad aan

Het college heeft de ontwerpbegroting 2013 vastgesteld en is er trots op deze aan de raad van Velsen aan te bieden. Het is een sluitende begroting, waarin de ambitie voor de gemeente duidelijk is verwoord. In de begroting zijn de beleidsontwikkelingen voor de komende jaren beschreven met het financieel meerjarenperspectief. Het collegeprogramma 2010-2014 “Vertrouwen in de kracht van Velsen” is hierin leidend evenals de Visie op Velsen 2025, Kennisrijk Werken in Velsen. In de begroting wordt aan de raad voorgesteld om de lokale lasten dit jaar slechts trendmatig te laten stijgen.

Uitdagingen

De vele landelijke ontwikkelingen hebben ontegenzeggelijk een uitstraling naar gemeenten, dit geldt uiteraard ook voor de gemeente Velsen. Een van die ontwikkelingen is de vergrijzing en daarmee samenhangend een toenemende behoefte aan een combinatie van zelfstandig wonen en zorg. Een andere ontwikkeling is de verdergaande individualisering: de zelfredzame en zelforganiserende burger. De mens, het ik, de eigen beleving is uitgangspunt. Mensen kiezen hun eigen (virtuele) groepen waartoe zij, al dan niet tijdelijk, willen behoren. De burger als regisseur van zijn eigen leven. Tegelijkertijd is er een toename van de afhankelijkheid van de kwetsbaren in de samenleving: zij die (tijdelijk) onvoldoende regie hebben of kunnen hebben op hun leven.
Ook zijn de lokale en regionale ontwikkelingen voor Velsen van belang. Zo is er de regionale samenwerking in IJmondverband, economische ontwikkelingen zoals innovatie op het gebied van de visserijsector, de vestiging van innovatieve bedrijven in Velsen en de toename van de cruisevaart. Maar er is ook sprake van stagnerende woningbouw en van de stedelijke vernieuwing.

Begroting met ambitie

Samenvattend verwoordt het college in de ontwerpbegroting voor 2013 haar ambities
geclusterd rond zes thema’s: Duurzaamheid, Economie, Wonen, Gemeente nieuwe stijl,
Partnership en een Slagvaardige organisatie.
Bij deze ambities hoort ook financiële ruimte om deze te kunnen verwezenlijken, om in te
kunnen spelen op nieuwe omstandigheden en/of nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.
Juist in deze tijden van economische onzekerheid is het noodzakelijk om de kansen te grijpen als deze zich voordoen en eveneens zelf kansen te creëren. Kansen en initiatieven die het realiseren van de Visie op Velsen 2025, Kennisrijk Werken in Velsen, mogelijk maken. Het college voelt de behoefte om daarvoor financiële middelen opzij te zetten die flexibel en proactief bestuur mogelijk maken. Middelen waarmee de gemeente maatschappelijke initiatieven kan aanjagen en stimuleren, waarmee er gericht kan worden geïnvesteerd in onze lokale samenleving, en waarmee ingesprongen kan worden op veranderende omstandigheden als die zich voordoen.

Gevolgen voor inwoners en bedrijfsleven

Zoals in de inleiding staat is het college verheugd aan de gemeenteraad te kunnen voorstellen om de lokale lasten voor inwoners en bedrijfsleven slechts trendmatig te laten stijgen. De budgettaire druk is echter groot en met name in het gemeentehuis wordt de spreekwoordelijke broekriem flink aangehaald. Ook daarbuiten moet men zich instellen op minder stijging van budgetten en subsidies. Tegelijk blijft onze aandacht en zorg voor onze kwetsbare inwoners onveranderd groot.
De financiële positie van Velsen is voldoende en de gemeente kan nog steeds een stootje hebben. De begroting is sluitend en er hoeft geen beroep te worden gedaan op de algemene reserve. Daarnaast laat de meerjarenbegroting een overschot zien.

Het nieuwe kabinet zal, in wat voor samenstelling dan ook, keuzes maken.
Dat is lastig maar hoeft op zich geen probleem te zijn als dat gepaard gaat met duidelijkheid
voor de komende jaren. Dat helpt de gemeente om als raad en college een stevige koers uit te zetten met een helder financieel kader.

Raad en college staan voor de uitdaging om op lokaal niveau de crisis te lijf te gaan.
Dat vraagt om samenwerking maar ook om moed. Moed om met respect voor elkaars
verschillen, rollen en verantwoordelijkheden de Velsense samenleving houvast te
bieden in de komende jaren. Raad en college kunnen daarin een bijdrage leveren door
samen gezaghebbend en vertrouwensvol de gemeente te besturen, waarbij het
gemeentebestuur zich steeds bewust moet zijn van de voorbeeldfunctie die het
vervult.

21-09-2012
Thema Nieuws, Home, Persbericht, 2012

Zoeken

Waarmee kunnen wij u helpen?

Of bel ons op: 140255

Nieuwsarchief